Kiểm toán & các dịch vụ có đảm bảo

Kiểm toán & các dịch vụ có đảm bảo

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi xem xét các yếu tố về môi trường, rủi ro kiểm soát và các quyết định quan trọng trong báo cáo tài chính. Những đánh giá nhạy bén từ việc kết hợp các yếu tố đó là cơ sở đưa ra chiến lược kiểm toán và được chi tiết hoá bằng chương trình kiểm toán.

Việc mở rộng các thủ tục kiểm toán sẽ phụ thuộc vào sự hiểu biết cặn kẽ các hoạt động và chu trình của Công ty. Đồng thời chúng tôi giúp Công ty trong giảm thiểu và quản lý các rủi ro trong kinh doanh bằng việc đưa ra những điểm yếu được ghi nhận trong quá trình kiểm toán mà Ban lãnh đạo cần quan tâm.

Phương pháp kiểm toán của CPA Á CHÂU là dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro nên nó tập trung vào những vấn đề chủ yếu cần quan tâm. Chúng tôi ghi nhận mức độ trọng yếu và lưu ý khi đánh giá về môi trường chung cũng như các rủi ro liên quan đến các khoản mục đặc biệt của các báo cáo tài chính.  Cách làm của chúng tôi luôn đặt vấn đề hiệu quả lên hàng đầu và tìm mọi cách để không làm tăng chi phí cho Công ty liên quan đến các phần việc không cần thiết.

Một cách đơn giản hơn, phương pháp kiểm toán của CPA Á CHÂU tập trung xem xét tính tuân thủ các nguyên tắc và quy trình (nếu cần thiết) và đánh giá sự quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phần trọng tâm trong phương pháp kiểm toán của chúng tôi là lập kế hoạch kiểm toán kết hợp với sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo của Công ty. Điều này hướng sự nỗ lực của cuộc kiểm toán vào những phạm vi có nhiều rủi ro kinh doanh. Trong suốt quá trình kiểm toán, những vấn đề và rủi ro trọng yếu sẽ được xác định và từ đó xác định các thủ tục kiểm toán cần thiết để kiểm tra soát xét nhằm đạt được sự đảm bảo về các số liệu của các báo cáo tài chính kế toán được lập.

 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
Kiểm toán Xây dựng
27/11/2020
Kiểm toán Xây dựng
Dịch vụ tuân thủ
08/03/2019
Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập...
Dich vụ tư vấn định giá doanh nghiệp và tài sản
08/03/2019
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển...
Dich vụ kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản
08/03/2019
Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp...
Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên quan
08/03/2019
Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên...
Dịch vụ tư vấn quản lý
08/03/2019
Tư vấn các giải pháp giảm thiểu chi phí...
Dịch vụ tư vấn
08/03/2019
Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá...
19000380