KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp trên sử dụng cho quản lý...

Dich vụ kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản:

– Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp trên sử dụng cho quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
– Giúp cho Chủ đầu tư phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời các sai xót có thể xảy ra trong hoạt động của đơn vị, phục vụ công tác quản lý, điều hành đơn vị, làm lành mạnh môi trường đầu tư.

Yêu cầu chung đối với công tác kiểm toán
Mục đích của việc kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là nhằm đưa ra ý kiến độc lập của Kiểm toán viên về công tác quyết toán vốn đầu tư của dự án. Việc kiểm toán phải được thực hiện đúng với các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam và Quy định về kiểm toán độc lập hiện hành ở Việt Nam. Cuộc kiểm toán nhằm kiểm tra và xác nhận các Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của hạng mục, kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của công tác kế toán, kiểm tra tính đúng đắn của các chỉ tiêu về tài sản, tiền vốn, công nợ. Tính hợp pháp của các chứng từ gốc, các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu.
Yêu cầu cụ thể về nội dung kiểm toán
Việc kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cho các hạng mục sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính, Chuẩn mực số 1000 kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Nội dung kiểm toán như sau:


a. Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án;
b. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án;
c. Thẩm tra chi phí đầu tư;
d. Thẩm tra chi phí không tính vào giá trị của tài sản;
đ. Thẩm tra xác định giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng của dự án;
e. Thẩm tra xác định công nợ, vật tư thiết bị tồn đọng, vật tư thiết bị thu hồi;
f. Xem xét việc thực hiện kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra (nếu có);
g. Xem xét trình cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư (nếu có).
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo kiểm toán cùng với Thư quản lý (nếu thấy cần thiết) do Kiểm toán viên độc lập phát hành sẽ cung cấp Báo cáo kiểm toán xác định giá trị quyết toán theo tiến độ phù hợp với Hồ sơ quyết toán Chủ đầu tư cung cấp nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

Dịch vụ được thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư Xây dựng cơ bản đối với các loại Dự án có Vốn đầu tư nước ngoài, Vốn đầu tư trong nước, tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trường. Báo cáo được Kiểm toán là cơ sở để đơn vị hoàn tất thủ tục và các bước phê duyệt Quyết toán Vốn đầu tư, phê duyệt giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. Đồng thời kết quả các dịch vụ nêu trên cũng cung cấp cho đơn vị những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, cùng các mục đích làm bằng chứng cho việc thế chấp, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản Doanh nghiệp theo Luật.

Các chủ đầu tư hoàn toàn tin cậy vào kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư và công trình xây dựng cơ bản hoàn thành do chúng tôi kiểm toán.

ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
08/03/2019
CPA HCM giúp Doanh Nghiệp xây dựng và duy trì...
KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO
18/03/2019
Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo CPA HCM...
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
08/03/2019
Tư vấn các giải pháp giảm thiểu chi phí...
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
08/03/2019
Chúng tôi có nhiều gói dịch vụ để đáp...
KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
08/03/2019
Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp...
THẨM ĐỊNH GIÁ
08/03/2019
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển...
TƯ VẤN QUẢN LÝ
08/03/2019
Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá...
ĐÀO TẠO
27/11/2020
Kiểm toán Xây dựng
19000380