THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI CPA HCM

14:23:4031/10/2023

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn CPA HCM không những cung cấp những dịch vụ như: Kế toán, kiểm toán, chúng tôi còn là đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn CPA HCM không những cung cấp những dịch vụ như: Kế toán, kiểm toán, chúng tôi còn là đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách trong từng bước thành lập công ty:  Từ lập hồ sơ, tư vấn hình thức và quy trình thành lập, đến thực hiện các thủ tục pháp lý. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm và chuyên sâu, chúng tôi cam kết mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng và đảm bảo chất lượng cho quý khách. CPA HCM sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng!!

Trong bài viết này, CPA HCM sẽ cung cấp cho khách hàng những kiến thức cơ bản như: 

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là gì?
 • Ưu - nhược điểm các loại hình công ty phổ biến tại Việt Nam
 • Quy trình làm việc - Tiếp nhận hồ sơ thành lập của CPA HCM
 • Chương trình khuyến mãi khi sử dụng dịch vụ của CPA HCM

I. DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Dịch vụ thành lập công ty là một dịch vụ cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp và công ty về các thủ tục, pháp lý và các yêu cầu cần thiết để thành lập một công ty. Nhờ vào dịch vụ này, các doanh nghiệp và công ty có thể tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong quá trình chuẩn bị cho việc thành lập công ty, đồng thời đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

II. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM:

Theo Luật doanh nghiệp 2020, có 5 loại hình doanh nghiệp chính, bao gồm: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Mỗi loại hình doanh nghiệp có ưu nhược điểm riêng, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng tổ chức hay cá nhân.

CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có quyền tự chủ kinh doanh, có tài sản riêng và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đặc điểm của công ty cổ phần:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần: Cổ phần là giá trị quyền sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty cổ phần. Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, nhận cổ tức và các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền nhận cổ tức với mức độ ưu đãi hơn so với cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền được nhận lại vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp: Đây là đặc điểm quan trọng nhất của công ty cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp, tức là cổ đông không phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty.

Ưu điểm của công ty cổ phần;

 • Khả năng huy động vốn lớn: Công ty cổ phần có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:
 • Huy động vốn từ các cổ đông;
 • Huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua việc phát hành cổ phiếu;
 • Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng.
 • Tính linh hoạt trong quản lý: Công ty cổ phần có cơ cấu quản lý linh hoạt, bao gồm:
 • Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty;
 • Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của công ty giữa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Ban kiểm soát là cơ quan kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Tính minh bạch trong hoạt động: Công ty cổ phần có nghĩa vụ công khai thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của công ty với các cổ đông, nhà đầu tư và các bên có liên quan.

Nhược điểm của công ty cổ phần;

 • Chi phí thành lập và hoạt động cao: Chi phí thành lập và hoạt động của công ty cổ phần thường cao hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Cơ cấu quản lý phức tạp: Cơ cấu quản lý của công ty cổ phần phức tạp hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Tính ổn định của công ty thấp: Công ty cổ phần có thể bị chi phối bởi một số cổ đông lớn, dẫn đến tính ổn định của công ty bị ảnh hưởng
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên;

  • Chủ sở hữu công ty: Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc tổ chức có toàn quyền quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty. Chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân, tổ chức là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.
  • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải là số vốn do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
  • Cơ cấu tổ chức: Công ty TNHH một thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty trước pháp luật.

  Ưu điểm của công ty TNHH một thành viên;

  • Tính đơn giản trong thành lập và quản lý: Công ty TNHH một thành viên chỉ có một chủ sở hữu nên thủ tục thành lập và quản lý công ty đơn giản hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
  • Tính linh hoạt trong hoạt động: Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty.
  • Tính ổn định trong hoạt động: Công ty TNHH một thành viên không có sự tranh chấp giữa các thành viên nên tính ổn định trong hoạt động của công ty cao hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

   Nhược điểm của công ty TNHH một thành viên;

  • Khả năng huy động vốn hạn chế: Công ty TNHH một thành viên chỉ có một chủ sở hữu nên khả năng huy động vốn của công ty hạn chế hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
  • Tính minh bạch trong hoạt động: Công ty TNHH một thành viên chỉ có một chủ sở hữu nên tính minh bạch trong hoạt động của công ty thấp hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

   CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

   Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là loại hình doanh nghiệp do hai thành viên trở lên là cá nhân, tổ chức cùng nhau thành lập và góp vốn. Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

   Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên;

   • Số lượng thành viên: Công ty TNHH hai thành viên có từ 02 đến 50 thành viên.
   • Tư cách thành viên: Thành viên công ty TNHH hai thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Thành viên công ty TNHH hai thành viên không được là chủ doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc là thành viên của công ty hợp danh.
   • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên phải là số vốn do các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
   • Cơ cấu tổ chức: Công ty TNHH hai thành viên có cơ cấu tổ chức gồm:
   • Hội đồng thành viên: Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.
   • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: Là người điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

   Ưu điểm của công ty TNHH hai thành viên

   •  Khả năng huy động vốn: Công ty TNHH hai thành viên có thể huy động vốn từ các thành viên, từ các nhà đầu tư khác thông qua việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phần.
   • Tính linh hoạt trong quản lý: Công ty TNHH hai thành viên có cơ cấu quản lý linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của các thành viên.
   • Tính ổn định trong hoạt động: Công ty TNHH hai thành viên không có sự tranh chấp giữa các thành viên nên tính ổn định trong hoạt động của công ty cao hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

   Nhược điểm của công ty TNHH hai thành viên;

   • Chi phí thành lập và hoạt động cao hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty TNHH hai thành viên có thủ tục thành lập và hoạt động phức tạp hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên chi phí thành lập và hoạt động của công ty TNHH hai thành viên cao hơn.

    III.  QUY TRÌNH LÀM VIỆC - TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA CPA HCM:

    Trước khi đến với các bước thực hiện, CPA HCM sẽ giải đáp cho khách hàng khi thành lập doanh nghiệp sẽ cần những giấy tờ:

    1. Điều lệ công ty, thông tin cần thiết: Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh,...
    2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Là tài liệu quan trọng mà doanh nghiệp cần điền đầy đủ thông tin theo Mẫu phụ lục I-2
    3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ: Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có) phải ghi rõ thông tin người đại diện theo pháp luật
    4. Các giấy tờ khác có liên quan: bản sao có công chứng Hộ chiếu/ CMND

    Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn

    CPA HCM sẽ tận tâm lắng nghe và hiểu rõ mục tiêu kinh doanh và yêu cầu pháp lý của bạn, nhằm đưa ra lời khuyên tốt nhất về loại hình công ty phù hợp nhất. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về các loại hình công ty phù hợp, kèm theo phân tích rõ ràng về các ưu điểm, nhược điểm, quyền lợi và trách nhiệm của từng loại hình công ty, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh nhất.

    Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

    CPA HCM cam kết hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ cần thiết để thành lập công ty, bao gồm đăng ký tên công ty, giấy phép đầu tư (trong trường hợp cần thiết), và bản sao công chứng các giấy tờ cá nhân và khác. Chúng tôi sẽ tỉ mỉ và chi tiết trong quá trình chuẩn bị giấy tờ, giúp bạn tránh sai sót và đảm bảo hồ sơ được hoàn thiện đầy đủ và chính xác.

    Bước 3: Nộp hồ sơ và đăng ký thành lập công ty

    CPA HCM sẽ đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại các cơ quan chức năng như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoặc các cơ quan tương đương. Chúng tôi sẽ xử lý các thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ và cấp phép cho khách hàng. Bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo quá trình nộp hồ sơ và xử lý được diễn ra một cách suôn sẻ và nhanh chóng nhất.

    Bước 4: Hoàn thiện thủ tục sau khi thành lập công ty

    Sau khi khách hàng thành lập công ty thành công, chúng tôi ở Thuận Thiên sẽ hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết như đăng ký con dấu, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký mã số thuế và các thủ tục khác theo yêu cầu. Chúng tôi cam kết hoàn thành các thủ tục này một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ giao trực tiếp cho khách hàng để sử dụng và tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình.

    Bước 5: Tư vấn hỗ trợ liên quan

    Sau khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty, khách hàng sẽ được cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ liên quan đến quản lý tài chính, kế toán, thuế và các vấn đề pháp lý khác. Những dịch vụ này sẽ giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách suôn sẻ và tuân thủ đúng quy định. Chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu và chuyên nghiệp nhất để giúp họ đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

    IV. GÓI ƯU ĐÃI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI CPA HCM:

    TRỌN GÓI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CPA HCM GỒM:

    • Thành lập đăng ký kinh doanh
    • Con dấu doanh nghiệp
    • Đăng ký chữ ký số
    • Phát hành hóa đơn điện tử

    ĐẶC BIỆT MIỄN PHÍ CÁC DỊCH VỤ:

    • MIỄN PHÍ dịch vụ thành lập doanh nghiệp
    • MIỄN PHÍ thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu
    • MIỄN PHÍ mở tài Khoản doanh nghiệp
    • MIỄN PHÍ báo cáo thuế Quý đầu tiên
    • MIỄN PHÍ lập sổ sách kế toán Quý đầu tiên
    • MIỄN PHÍ lập Báo Cáo Tài chính năm đầu tiên 

    (Điều kiện KHÔNG PHÁT SINH DOANH THU VÀ CHI PHÍ LƯƠNG)

     ĐÃ BAO GỒM CÁC CHI PHÍ:

    • Lệ phí ủy quyền cho CPA HCM thay bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy phép kinh doanh
    • Lệ phí khắc dấu
    • Lệ phí công bố thành lập doanh nghiệp ở Cổng thông tin quốc gia
    • Phí tư vấn về ngành nghề, vốn điều lệ, loại hình, tên công ty…
    • Phí soạn toàn bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp
    •  Phí cử nhân viên gặp khách hàng ký hồ sơ tận nhà
    • Phí cử nhân viên nộp hồ sơ ở Sở KH&ĐT
    • Phí cử nhân viên lên Sở KH&ĐT nhận GPKD và con dấu
    • Phí trả giấy phép và con dấu tận nhà cho khách hàng
    • Hỗ trợ GIÁ TỐT nhất từ trước đến nay.

    CPA HCM cam kết là đối tác uy tín, tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong 15 năm qua.

    • CAM KẾT – Không phát sinh thêm phí
    • CAM KẾT – Tư vấn miễn phí từ A – Z
    • CAM KẾT – Bàn giao tận nơi miễn phí
    • CAM KẾT – Đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu
    • CAM KẾT – Miễn phí tư vấn thuế, kế toán thế

    Sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói là giải pháp cho nhiều cá nhân và tổ chức hiện nay. Các dịch vụ trọn gói giảm bớt phát sinh, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Kế toán Thuận Thiên là một đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần chuyên nghiệp, trọn gói, sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp:

    • Tư vấn miễn phí các quy định liên quan đến thành lập công ty cổ phần: Điều kiện, vốn pháp định, đặt tên công ty, quy trình thủ tục liên quan…
    • Soạn thảo và chuẩn bị tất cả hồ sơ, giấy tờ theo quy định và nộp sở kế hoạch & đầu tư. Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của sở, nếu có sai sót.
    • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh.
    • Khách hàng được bàn giao giấy phép kinh doanh tại nhà, theo yêu cầu.
    • Thực hiện các yêu cầu sau khi nhận giấy phép kinh doanh theo quy định: Công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia, đăng báo, làm biển hiệu, mua chữ ký số theo yêu cầu, khắc dấu tròn, đăng ký mã số thuế, mua hóa đơn…
    • Cung cấp các dịch vụ kế toán, báo cáo tài chính và thuế sau khi công ty được thành lập.
    • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý và tư vấn trong quá trình hoạt động của công ty.
    • Khách hàng sẽ được tư vấn hiểu rõ về quy trình thủ tục thành lập theo quy định, các vấn đề phát sinh, đặc biệt là việc đặt tên, tra cứu tên doanh nghiệp khác. Việc soạn thảo hồ sơ, xin chữ ký đại điện sẽ được thực hiện tại nhà mang lại sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Việc nhận giấy tờ tại nhà sẽ được thực hiện miễn phí hoàn toàn.

     ---------------------

    CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CPA HCM

    Website: https://cpahcm.com.vn/

    Hotline: 1900 0380

Tin cùng chuyên mục

LẦN ĐẦU TIÊN SINH VIÊN SIU ĐƯỢC HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN CHÍNH THỨC TẠI MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

LẦN ĐẦU TIÊN SINH VIÊN SIU ĐƯỢC HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN CHÍNH THỨC TẠI MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CPA HCM vinh dự được trở thành đối tác đồng hành cùng với...
08/04/2024
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THƯƠNG HIỆU TÊN CÔNG TY

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THƯƠNG HIỆU TÊN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CPA HCM xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành tín nhiệm...
08/04/2024
“CHẶN ĐƯỜNG ĐÃ ĐI, TRẢI NGHIỆM ĐÃ GHI”- CHIA TAY KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP 002 VỚI NỤ CƯỜI VÀ TRI THỨC

“CHẶN ĐƯỜNG ĐÃ ĐI, TRẢI NGHIỆM ĐÃ GHI”- CHIA TAY KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP 002 VỚI NỤ CƯỜI VÀ TRI THỨC

“CHẶN ĐƯỜNG ĐÃ ĐI, TRẢI NGHIỆM ĐÃ GHI”- CHIA TAY KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP 002 VỚI NỤ...
08/04/2024
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
08/04/2024
RỦI RO KHI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG CHẤT LƯỢNG!!

RỦI RO KHI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG CHẤT LƯỢNG!!

RỦI RO KHI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG CHẤT LƯỢNG!!
08/04/2024
KẾ TOÁN TRỌN GÓI CPA HCM - SỰ KHÁC BIỆT TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU.

KẾ TOÁN TRỌN GÓI CPA HCM - SỰ KHÁC BIỆT TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU.

KẾ TOÁN TRỌN GÓI CPA HCM - SỰ KHÁC BIỆT TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU.  
08/04/2024
TẦM QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP.  
08/04/2024
DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Công việc kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình...
08/04/2024
PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CÙNG CPA HCM VỚI KHÓA HỌC “KẾ TOÁN TỔNG HỢP”

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CÙNG CPA HCM VỚI KHÓA HỌC “KẾ TOÁN TỔNG HỢP”

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CÙNG CPA HCM VỚI KHÓA HỌC “KẾ TOÁN TỔNG HỢP”
08/04/2024
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
08/04/2024
19000380