Dịch vụ tư vấn

Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
Tư vấn, hoạch địch thuế nhà thầu...

• Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
• Tư vấn, hoạch địch thuế nhà thầu
• Hỗ trợ quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế về chính sách thuế
• Rà soát và tư vấn về chuyển giá giữa các bên liên kết
• Khảo sát minh bạch về thuế, kiểm tra soát xét toàn diện phục vụ kiểm tra quyết toán thuế

ĐĂNG KÝ NGƯỜI TÌM VIỆCĐĂNG KÝ NHÀ TUYỂN DỤNG
Dịch vụ liên quan
Kiểm toán Xây dựng
27/11/2020
Kiểm toán Xây dựng
Dịch vụ tuân thủ
08/03/2019
Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập...
Dich vụ tư vấn định giá doanh nghiệp và tài sản
08/03/2019
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển...
Dich vụ kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản
08/03/2019
Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp...
Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên quan
08/03/2019
Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên...
Dịch vụ tư vấn quản lý
08/03/2019
Tư vấn các giải pháp giảm thiểu chi phí...
Dịch vụ tư vấn
08/03/2019
Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá...
19000380