Nội dung chương trình

STT

Chuyên đề

Số buổi

Số tiết

1

Phần 1: Tổng quan về công tác kế toán

 • Khái niệm kế toán
 • Nhiệm vụ kế toán
 • Các nguyên tắc kế toán chung
 • Đối tượng của kế toán

1

4

2

Phần 2: Chứng từ và kiểm kê

 • Khái niệm và ý nghĩa của chứng từ
 • Qui trình xử lý chứng từ
 • Các yếu tố cơ bản của chứng từ theo qui định của pháp luật
 • Khái niệm và ý nghĩa của kiểm kê
 • Các phương pháp kiểm kê
 • Tổ chức thực hiện kiểm kê và vai trò của kế toán trong kiểm kê

2

8

3

Phần 3: Tài khoản và phương pháp ghi sổ kép

 • Khái niệm tài khoản kế toán
 • Kết cấu chung của tài khoản kế toán
 • Cách ghi vào tài khoản
 • Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất quy định của Bộ Tài chính
 • Đối tượng của kế toán
 • Định khoản kế toán

 3

 12

4

Phần 4: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp

 • Kế toán Vốn bằng tiền
 • Kế toán Bán hàng – Phải thu khách hàng
 • Kế toán tạm ứng và các khoản phải thu
 • Kế toán hàng tồn kho: Nguyên vật liệu, Hàng hóa, Thành Phẩm và Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tài sản cố định hữu hình
 • Kế toán lương và các khoản trích theo lương
 • Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
 • Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
 • Kế toán tổng hợp – Sổ sách kế toán và Báo cáo Tài chính
 • Sơ lược các nghiệp vụ về thuế

 3

 12

5

Phần 5: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

 • Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
 • Thực hành lập Bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối kế toán

 2

 8

6

Tổng kết khóa học

1

4

 

Tổng cộng

12

48

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI

19000380