Dịch vụ

Dịch vụ Thuế – Kế Toán trọn gói

Chỉ từ: 700.000 vnđ/tháng – Tư vấn hỗ trợ hoàn thành thủ tục thuế ban đầu ( miễn phí ) – Khai báo thuế hàng tháng / quí – Lên sổ sách kế toán và lập báo

Dịch vụ tuân thủ

• Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế nhà thầu. • Lập, giải trình hồ sơ hoàn thuế

Dich vụ tư vấn

• Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp • Tư vấn, hoạch địch thuế nhà thầu • Hỗ trợ quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế về

Dịch vụ tư vấn quản lý

• Tư vấn các giải pháp giảm thiểu chi phí và tối đa hóa doanh thu • Thiết kế cơ cấu, tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp • Tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin

Dich vụ tư vấn định giá doanh nghiệp và tài sản.

Trong giai đoạn đầu của sự phát triển nền kinh tế, một bộ phận lớn tài sản trong nền kinh tế không được xem là hàng hóa, khái niệm giá cả chỉ có tính chất danh nghĩa.

Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

Dich vụ kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản: – Giúp Cơ quan nhà nước và các đơn vị cấp trên sử dụng cho quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.