BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM

10:32:0623/07/2021
BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM
1. Các biện pháp mà BHXH đôn đốc, thu nợ trong thời gian giãn cách xã hội
Quyết định số 688/QĐ-BHXH [3] ngày 12/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH [4] ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH [5] ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (9 trang)
Quyết định này bổ sung các quy định liên quan đến phương thức cơ quan BHXH yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình đóng BHXH và đôn đốc thu nợ BHXH trong thời gian giãn
cách xã hội do dịch bệnh.
Theo đó, trong trường hợp không thể yêu cầu trực tiếp do dịch bệnh phải giãn cách xã hội, cơ quan BHXH sẽ gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình đóng BHXH
qua đường bưu điện (theo Mẫu số 01, 02 Quyết định này). Tuy nhiên, sau khi dừng giãn cách, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành hậu kiểm.
Tương tự, trường hợp không thể tiến hành thanh tra, đôn đốc thu nợ BHXH tại trụ sở doanh nghiệp do giãn cách xã hội, cơ quan BHXH sẽ gửi văn bản đôn đốc (theo
Mẫu số 03 Quyết định này) qua đường bưu điện. Nếu doanh nghiệp không chịu đóng đầy đủ, cơ quan BHXH sẽ tiến hành thanh tra, thu nợ sau khi dừng giãn cách.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.
2. CÁC MẪU PGNHS ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DANH SÁCH LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC (TẠI TP. HCM)
Thông báo số 2781/TB-BHXH [25] ngày 21/7/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc ban hành mới Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 (16 trang)
Ban hành mới các Phiếu giao nhận hồ sơ (GNHS) áp dụng kể từ ngày 21/7/2021 tại TP. HCM, gồm:
- Phiếu GNHS mẫu số 600DG: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng dịch
- Phiếu GNHS mẫu số 600FG: Xác nhận người lao động tham gia đào tạo
- Phiếu GNHS mẫu số 600GG: Xác nhận người lao động tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ không lương
- Phiếu GNHS mẫu số 600HG: Xác nhận người lao động ngừng việc
- Phiếu GNHS mẫu số 600IG: Xác nhận danh sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
[25]
NHẬP SAI MÃ DOANH NGHIỆP THAM GIA BHXH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, XỬ LÝ THẾ NÀO?[33]
Công văn số 3764/SLĐTBXH-VLATLĐ [33] ngày 25/6/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp (4 trang)
Theo Công văn này, Cổng dịch vụ công hiện chưa có chức năng cho phép điều chỉnh mã đơn vị (doanh nghiệp) tham gia BHXH.
Theo đó, trường hợp khi thực hiện thủ tục liên thông đăng ký thay đổi lao động và điều chỉnh BHXH trên Cổng dịch vụ công, doanh nghiệp đã nhập sai mã đơn vị tham gia BHXH thì không thể điều chỉnh trên Cổng dịch vụ công. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ phải nộp lại hồ sơ giấy (mẫu số 01/PL1 Nghị định 145/2020/NĐ-CP [94]) cho Sở Lao động và thông báo đến BHXH quận/huyện nơi đặt trụ sở.
.....................................................................................................................................
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CPA Á CHÂU
ƯƠM MẦM KẾ TOÁN - NÂNG NỀN KINH THƯƠNG MỚI
 
 
 
BẢO HIỂM XÃ HỖI VIỆT NAM
1. Các biện pháp mà BHXH đôn đốc, thu nợ trong thời gian giãn cách xã hội
Quyết định số 688/QĐ-BHXH [3] ngày 12/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH [4] ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH [5] ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (9 trang)
Quyết định này bổ sung các quy định liên quan đến phương thức cơ quan BHXH yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình đóng BHXH và đôn đốc thu nợ BHXH trong thời gian giãn
cách xã hội do dịch bệnh.
Theo đó, trong trường hợp không thể yêu cầu trực tiếp do dịch bệnh phải giãn cách xã hội, cơ quan BHXH sẽ gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình đóng BHXH
qua đường bưu điện (theo Mẫu số 01, 02 Quyết định này). Tuy nhiên, sau khi dừng giãn cách, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành hậu kiểm.
Tương tự, trường hợp không thể tiến hành thanh tra, đôn đốc thu nợ BHXH tại trụ sở doanh nghiệp do giãn cách xã hội, cơ quan BHXH sẽ gửi văn bản đôn đốc (theo
Mẫu số 03 Quyết định này) qua đường bưu điện. Nếu doanh nghiệp không chịu đóng đầy đủ, cơ quan BHXH sẽ tiến hành thanh tra, thu nợ sau khi dừng giãn cách.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.
2. CÁC MẪU PGNHS ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DANH SÁCH LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC (TẠI TP. HCM)
Thông báo số 2781/TB-BHXH [25] ngày 21/7/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc ban hành mới Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 (16 trang)
Ban hành mới các Phiếu giao nhận hồ sơ (GNHS) áp dụng kể từ ngày 21/7/2021 tại TP. HCM, gồm:
- Phiếu GNHS mẫu số 600DG: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng dịch
- Phiếu GNHS mẫu số 600FG: Xác nhận người lao động tham gia đào tạo
- Phiếu GNHS mẫu số 600GG: Xác nhận người lao động tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ không lương
- Phiếu GNHS mẫu số 600HG: Xác nhận người lao động ngừng việc
- Phiếu GNHS mẫu số 600IG: Xác nhận danh sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
[25]
NHẬP SAI MÃ DOANH NGHIỆP THAM GIA BHXH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, XỬ LÝ THẾ NÀO?[33]
Công văn số 3764/SLĐTBXH-VLATLĐ [33] ngày 25/6/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp (4 trang)
Theo Công văn này, Cổng dịch vụ công hiện chưa có chức năng cho phép điều chỉnh mã đơn vị (doanh nghiệp) tham gia BHXH.
Theo đó, trường hợp khi thực hiện thủ tục liên thông đăng ký thay đổi lao động và điều chỉnh BHXH trên Cổng dịch vụ công, doanh nghiệp đã nhập sai mã đơn vị tham gia BHXH thì không thể điều chỉnh trên Cổng dịch vụ công. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ phải nộp lại hồ sơ giấy (mẫu số 01/PL1 Nghị định 145/2020/NĐ-CP [94]) cho Sở Lao động và thông báo đến BHXH quận/huyện nơi đặt trụ sở.
.....................................................................................................................................
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CPA Á CHÂU
ƯƠM MẦM KẾ TOÁN - NÂNG NỀN KINH THƯƠNG MỚI
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

Kiến tập tại doanh nghiệp: “Đi một ngày đàng, học một sàng kiến thức” cùng sinh viên Đại Học Văn Hiến

Kiến tập tại doanh nghiệp: “Đi một ngày đàng, học một sàng kiến thức” cùng sinh viên Đại Học Văn Hiến

Kiến tập tại doanh nghiệp: “Đi một ngày đàng, học một sàng kiến thức” cùng sinh viên Đại Học...
12/08/2021
06 lưu ý quan trọng với doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid-19

06 lưu ý quan trọng với doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid-19

1. Được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 2. Phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan...
11/08/2021
NỘI DUNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

NỘI DUNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

Đi qua những giai đoạn khó khăn từ lúc mới thành lập, phấn đấu cùng CPA là những nhân viên cống...
10/08/2021
Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh nghiệp

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh nghiệp

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh nghiệp
26/07/2021
Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021

Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021

Những điểm cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2021
26/07/2021
NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TP. HCM BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ TÀI  KHOẢN VSSID

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TP. HCM BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VSSID

  NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TP. HCM BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ TÀI  KHOẢN VSSID
26/07/2021
CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT

CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT

CHẬM BÁO CÁO THUẾ DO PHONG TỎA COVID-19 ĐƯỢC MIỄN PHẠT [42]    
26/07/2021
Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)

Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4)  
26/07/2021
AN TOÀN THỰC PHẨM MÙA DỊCH

AN TOÀN THỰC PHẨM MÙA DỊCH

AN TOÀN THỰC PHẨM MÙA DỊCH    
26/07/2021
19000380