BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

16:18:3402/06/2021

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 66/2020/TT-BTC về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 66/2020/TT-BTC về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Cụ thể, Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp gồm 04 Chương với các nội dung cần có như sau:
Thứ nhất, Chương I quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục tiêu của kiểm toán nội bộ, phạm vi của kiểm toán nội bộ, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, năng lực chuyên môn của kiểm toán nội bộ, quyền hạn và trách nhiệm của người làm công tác kiểm toán nội bộ,…
Thứ hai, Chương II quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ, gồm các nội dung về phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ, báo cáo kiểm toán và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán…
Thứ ba, Chương III quy định về trách nhiệm của các bên đối với kiểm toán nội bộ, trong đó có các Điều về trách nhiệm của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Ủy ban kiểm toán (hoặc cơ quan/bộ phận trực thuộc được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty)/Ban kiểm soát (nếu có)/Tổng giám đốc/Giám đốc/Lãnh đạo các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp.
Thứ tư, Chương IV quy định về điều khoản thi hành Quy chế.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.
Chi tiết văn bản xin vui lòng truy cập:
https://luatvietnam.vn/.../thong-tu-66-2020-tt-btc-quy...

Tin cùng chuyên mục

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Căn cứ Điều 39 Luật quản lý thuế
02/06/2021
TỔNG HỢP QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT VÃNG LAI

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT VÃNG LAI

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là số thuế GTGT tạm nộp cho ngân sách tỉnh nơi phát sinh hoạt động xây...
02/06/2021
VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) là một trong các phương pháp quản lý môi trường của kế...
02/06/2021
TỪ 2021, THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

TỪ 2021, THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

Ngày 15/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số...
02/06/2021
THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỂN TỬ LÀ 01/11/2020 HAY 01/07/2022???

THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỂN TỬ LÀ 01/11/2020 HAY 01/07/2022???

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/7/2022?
02/06/2021
CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA...
02/06/2021
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIÊT NAM

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIÊT NAM

Sự bùng nổ của công nghệ, cùng với quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ đang và tác động không...
02/06/2021
NGHỊ ĐỊNH 58/2020NĐ-CP: MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TNLĐ. BNN

NGHỊ ĐỊNH 58/2020NĐ-CP: MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TNLĐ. BNN

Tin tức kế toán Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội...
02/06/2021
CÔNG VĂN PHẢN HỒI VỀ QUY ĐỊNH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

CÔNG VĂN PHẢN HỒI VỀ QUY ĐỊNH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc thực hiện tạm nộp thuế được xác định theo thời...
02/06/2021
NGÀNH THUẾ CHƯA SÒNG PHẲNG VỚI DOANH NGHIỆP - HOREA

NGÀNH THUẾ CHƯA SÒNG PHẲNG VỚI DOANH NGHIỆP - HOREA

Theo nhận định của HoREA - Hiệp hội bất động sản TPHCM, Nghị định 132 (có hiệu lực từ ngày...
02/06/2021
+84767675551