TỪ 2021, THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

16:21:5702/06/2021

Ngày 15/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Ngày 15/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
Theo đó, đơn vị có lợi ích công chúng là các đơn vị được quy định tại Điều 53 Luật Kiểm toán độc lập, bao gồm đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đơn vị có lợi ích công chúng khác.
Bên cạnh đó, đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định cũ phải là công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định của pháp luật về chứng khoán… Tuy nhiên, theo quy định mới, đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán.
Nghị định này có hiệu lực từ 01/01/2021.
Từ ngày 01/01/2021, Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84/2016/NĐ-CP.
Xem chi tiết Nghị định134/2020/NĐ-CP tại đây:
https://thuvienphapluat.vn/.../Nghi-dinh-134-2020-ND-CP...

Tin cùng chuyên mục

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Căn cứ Điều 39 Luật quản lý thuế
02/06/2021
TỔNG HỢP QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT VÃNG LAI

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT VÃNG LAI

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là số thuế GTGT tạm nộp cho ngân sách tỉnh nơi phát sinh hoạt động xây...
02/06/2021
VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) là một trong các phương pháp quản lý môi trường của kế...
02/06/2021
BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 66/2020/TT-BTC về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội...
02/06/2021
THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỂN TỬ LÀ 01/11/2020 HAY 01/07/2022???

THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỂN TỬ LÀ 01/11/2020 HAY 01/07/2022???

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/7/2022?
02/06/2021
CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐIỆN TỬ

CÔNG VĂN 7373/TCHQ-TXNK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MIỄN, GIẢM, HOÀN, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA...
02/06/2021
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIÊT NAM

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIÊT NAM

Sự bùng nổ của công nghệ, cùng với quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ đang và tác động không...
02/06/2021
NGHỊ ĐỊNH 58/2020NĐ-CP: MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TNLĐ. BNN

NGHỊ ĐỊNH 58/2020NĐ-CP: MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TNLĐ. BNN

Tin tức kế toán Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội...
02/06/2021
CÔNG VĂN PHẢN HỒI VỀ QUY ĐỊNH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

CÔNG VĂN PHẢN HỒI VỀ QUY ĐỊNH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc thực hiện tạm nộp thuế được xác định theo thời...
02/06/2021
NGÀNH THUẾ CHƯA SÒNG PHẲNG VỚI DOANH NGHIỆP - HOREA

NGÀNH THUẾ CHƯA SÒNG PHẲNG VỚI DOANH NGHIỆP - HOREA

Theo nhận định của HoREA - Hiệp hội bất động sản TPHCM, Nghị định 132 (có hiệu lực từ ngày...
02/06/2021
+84767675551