Mục tiêu chương trình

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

  • Những người muốn làm công việc kế toán nhưng chưa từng học về kế toán hoặc đã từng học nhưng không còn nhớ;
  • Cấp quản lý doanh nghiệp/phòng ban muốn hiểu về nền tảng kiến thức kế toán

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể nắm vững tư duy, triết lý, công cụ và các phương pháp làm việc của một chuyên viên kế toán :

  • Chương trình này tập trung vào việc trang bị cho học viên kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về chính sách kế toán. Đồng thời huấn luyện cho học viên kỹ năng tra soát, xem xét và xử lý chứng từ kế toán. Sau đó huấn luyện kỹ năng ghi sổ, kỹ năng viết chứng từ, kỹ năng sắp xếp sổ sách theo đúng các chuẩn mực kế toán và quy trình tác nghiệp kế toán.
  • Một số kế toán viên chưa được huấn luyện kỹ năng này sẽ không hình dung được những việc phải làm đối với chứng từ kế toán và sổ sách kế toán. Do đó, việc tham gia lớp này sẽ đem lại những hiểu biết thiết thực cho công tác kế toán.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo cũng như hiệu quả trong việc ứng dụng những tư duy & nhận thức từ chương trình vào thực tế công việc, chương trình sẽ được triển khai dưới hình thức tương tác đa chiều (giữa giảng viên với học viên & giữa các học viên với nhau);

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI

19000380