Khai giảng & học phí

  • Khai giảng:
  • Lịch học:
  • Giờ học:
  • Thời lượng:
  • Phí tham dự:
  • Phí ưu đãi:

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

Bộ chương trình đào tạo “KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP”

19000380