Kiểm toán & các dịch vụ có đảm bảo

• Kiểm toán theo luật định
• Kiểm toán theo các nguyên tắc kế toán quốc tế chung được chấp thuận và theo các nguyên tắc của từng vùng lãnh thổ.
• Kiểm toán nội bộ
• Rà soát chuẩn đoán và theo các thủ tục thỏa thuận trước