Kế toán và dịch vụ doanh nghiệp liên quan

• Giữ sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính định kỳ
• Kiểm tra và soát xét các báo cáo tài chính
• Dịch vụ lập bảng lương, thuế, bảo hiểm và phúc lợi nhân viên.