Dịch vụ tuân thủ

• Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế nhà thầu.
• Lập, giải trình hồ sơ hoàn thuế