Dich vụ tư vấn

• Tư vấn, hoạch địch thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
• Tư vấn, hoạch địch thuế nhà thầu
• Hỗ trợ quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế về chính sách thuế
• Rà soát và tư vấn về chuyển giá giữa các bên liên kết
• Khảo sát minh bạch về thuế, kiểm tra soát xét toàn diện phục vụ kiểm tra quyết toán thuế