Dịch vụ tư vấn quản lý

• Tư vấn các giải pháp giảm thiểu chi phí và tối đa hóa doanh thu
• Thiết kế cơ cấu, tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp
• Tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin quản trị và hệ thống hỗ trợ ra quyết định